جوایز بخش حرفه‌ای


نفر اول: 3 سکه تمام بهار آزادی به همراه لوح تقدیر و تندیس سوگواره خط سوم


نفر دوم: 2 سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر و تندیس سوگواره خط سوم


نفر سوم:  یک سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر و تندیس سوگواره خط سوم

 

جوایز بخش عکس‌های موبایلی


نفر اول: یک و نیم سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر و تندیس سوگواره خط سوم


نفردوم: یک سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر و تندیس سوگواره خط سوم


نفر سوم: نیم سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر و تندیس سوگواره خط سوم

 

Go to top