جوایز بخش حرفه ای

 

نفر اول : سکه تمام بهار آزادی به همراه تندیس و لوح تقدیر سوگواره خط سوم


نفر دوم : نیم سکه بهار آزادی به همراه تندیس و لوح تقدیر سوگواره خط سوم


نفر سوم : ربع سکه بهار آزادی به همراه تندیس و لوح تقدیر سوگواره خط سوم

 

جوایز بخش آماتور


نفر اول : مبلغ 6000000 ریال به همراه تندیس و لوح تقدیر سوگواره خط سوم


نفردوم : مبلغ 5000000 ریال به همراه تندیس و لوح تقدیر سوگواره خط سوم


نفر سوم : مبلغ 4000000 ریال به همراه تندیس و لوح تقدیر سوگواره خط سوم

Go to top